Urban Spaak – Bölets ängar

Bölets Ängar

År 1915 avsattes det första domänreservatet i Sverige och det var Bölets ängar, det skyddade har vid några tillfällen utökats och den senaste gjordes 2007 så nu är det cirka 71 ha, och det är länsstyrelsen i Västra götaland som är huvudman och det är numera ett natura 2000 område.

Här har funnits gruvor sedan slutet på 1600 talet och man har brutit manganmalm och brunsten, det finns 47 namngivna gruvor med 76 gruvhål som vittnar om att det varit mycket aktiviteter här. Under andra världskriget så gick man ner till 250 m djup i Vretgruvan och 1946 så stängdes gruvorna för gott.

Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstensskiffer och det höga kalkinnehållet bidrar till en rik och varierande flora. I länsstyrelsens skötselplan finns 14 olika skötselområden angivna, vilket säger en del om de skiftande naturtyper som finns här.

Bölets ängar är nog mest känt som en lokal för guckusko, men det finns mycket mycket mer att upptäcka. Man har funnit uppemot en tredjedel av Sveriges kärlväxter inom reservatet, drygt 400 arter. De hävdgynnade arter som slåtterblomma, ormtunga, tidig och sen fältgentiana finns i ängs och hagmarkerna. I reservatet finns flera arter av orkideer. Bland lundväxterna hittar vi storrams, lundalm, vårärt, vätteros och strävlosta.

För tre år sedan så hittades ett exemplar av sankte Pers nycklar och den har aldrig vuxit i Bölet tidigare och för två år sedan så hittades fältsippa och det var länge sedan den växte i Bölet. Den försvann när dom byggde ut parkeringen. Även natt och dag har hittats, men den är borttagen för den är av kategorin invasiva arter. Man kom fram till att det var länsstyrelsens folk som hade med sej frö från andra reservat under skorna!

När man stannar till 100 m norr om parkeringen och tittar sej omkring så kan man se 15-20 olika arter av träd och buskar, dessa användes förr till olika redskap i jordbruket. Man gjorde harvar, krattor, korgar, skacklar till hästen, vispar och kvastar för att nämna några detaljer. Man kan säga att de som bodde här hade närma till reservdelslagret.

Här hittar vi trumgräshoppan och den är nog den största rariteten. Det finns även mycket fjärilar i Bölet och dom gillar blommor precis som vi, runt 35 olika arter har setts och sälgskimmerfjäril är en av dom. Kålfjäril, rapsfjäril, rovfjäril är väl de vanligaste. Många olika pärlemorfjärilar och gräsfjärilar.

Sommaren 2016 så hittades en liten buskmus sovande i en buske och det är väl första fyndet här i Bölets ängar.

Västgötabergens svampklubb har varit och inventerat svampar i Bölets ängar och funnit 149 olika arter, de mest sällsynta dom hittade var klubblik trumpetsvamp eller som den kallas idag Violgubbe och det är en kantarell som ofta växer i stora häxringar, den ska vara en god svamp. Den är rödlistad och mycket sällsynt sedd endast i Karlsborg och Gullspång. Gul taggsvamp, svart taggsvamp och dofttaggsvamp hittades också och dom är sällsynta och rödlistade alla tre. Även den mycket ovanliga sumpriskan hittades där.

Vi i Naturskyddsföreningen i Karlsborg är med och jobbar lite i ängarna, vi räknar fältlgentianan och 2016 så hittade vi 120 st tidigblommande, 4485 st senblommande fältgentiana. Vi är även med och fagar vissa delar av ängarna. Vi har också ett område vi drar upp lupiner som växer inom reservatet för lupinen tillhör de invasiva arterna.

Nedtecknat av Urban Spaak våren 2017.

Inlagt 22 november 2018 av Gunborg Lundkvist, ansvarig för hemsidan.

Jag tog mig friheten att lägga in en bild på spenörten som är en östlig växt men något av en karaktärsväxt för Bölets ängar.