Föredrag om Grön infrastruktur – Sofia Berg.

GRÖN INFRASTRUKTUR

Nästan 35 personer bänkade sig på biblioteket torsdagen den 10 oktober för att lyssna på Sofia Berg, disputerad biolog som idag arbetar som naturvårdskonsult samt med forskning inom naturvård.

Ämnet för dagen var Grön infrastruktur. Vad innebär det?

Jo, eftersom den svenska vardagsmiljön blir allt fattigare med färre pollinatörer och med ett fragmenterat landskap där gröna områden ligger isolerade med stora granplanteringar och vidsträckta åkrar som avbryts av bebyggelse och breda trafikleder, så behövs gröna korridorer som kan länka ihop olika livsmiljöer. Man behöver binda samman olika naturtyper för att skapa biologisk mångfald. Följande är några saker som kan förbättra mångfalden: skötsel av blommande vägkanter, återskapande av våtmarker, byggande av ekodukter över motorväger, låta de höga och gamla träden stå kvar i våra tätorter och att inte mekaniskt klippa alla gräsytor utan anlägga blomsterängar. Man kan börja med att så vilda blomsterfrön på en liten rund yta i en annars klippt parkyta eller i ens egen trädgård.  Kommuner behöver väga in naturens behov vid all planering.

Länstyrelsen i Västra Götaland har givit ut skriften Regional handlingsplan förgrön infrastruktur, en 410 sidor skrift som går att läsa här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf

Detta föredrag om grön infrastruktur var inspirerande som säkert kommer att få oss att titta på landskapet med nya ögon.

Text – Ulla Rodén, bild Erika Fredholm.